เชลยศักดิ์ ดวงดาว

ISBN:

Published:

880 pages


Description

เชลยศักดิ์  by  ดวงดาว

เชลยศักดิ์ by ดวงดาว
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 880 pages | ISBN: | 6.36 Mb

ความแคนทีสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ คือสิงที พันเอก ม.ร.ว. อติศักดิ และ ม.ร.ว. อลิสา สันตติวงศ เฝารอคอยวันทีจะชำระสะสาง โอกาสนันมาถึงเมือ รอยโท โยธิน อัศวรัช อดีตเสรีไทย ถูกกุมตัวมาเปนเชลยในมอนผาหลวง เขาตองกมหนารับการดูหมินศักดิศรีจากสองพีนองราชนิกุลMoreความแค้นที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ คือสิ่งที่ พันเอก ม.ร.ว. อติศักดิ์ และ ม.ร.ว. อลิสา สันตติวงศ์ เฝ้ารอคอยวันที่จะชำระสะสาง โอกาสนั้นมาถึงเมื่อ ร้อยโท โยธิน อัศวรัช อดีตเสรีไทย ถูกกุมตัวมาเป็นเชลยในม่อนผาหลวง เขาต้องก้มหน้ารับการดูหมิ่นศักดิ์ศรีจากสองพี่น้องราชนิกุล เพื่อปลดเปลื้องหนี้แค้นที่ตนไม่ได้รู้เห็น ปณิธานของ สันตติวงศ์ คือการทำลายล้าง อัศวรัช ให้ภินท์พัง หากยิ่งนานวัน ความพึงใจต่อร้อยโทหนุ่มที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจก็ทำให้ ม.ร.ว.

อลิสา ลังเลว่า เธอควรจะชำระแค้นให้ถึงที่สุด หรือวางศักดิ์ศรีและความหยิ่งทระนงลงเพื่อทำตามหัวใจตนดีEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เชลยศักดิ์":


motodil.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us